Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató - #MOTIVÁCIÓMINDENKOR?!

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen tájékoztató tartalmazza a Nutri8 Sales Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett #MOTIVÁCIÓMINDENKOR?! – ONLINE BESZÉLGETÉS A NUTRI8 PROFI SPORTOLÓIVAL elnevezésű eseményre regisztráló természetes személyek (a továbbiakban: Érintett)  személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást.

 

Az adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Adatkezelő profilalkotással járó tevékenységet az eseménnyel összefüggésben nem végez.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Név:  Nutri8 Sales Group Kft.

Székhely: 2050 Biatorbágy Ady Endre utca 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-196562

Adószám: 26586209-2-13

Levelezési cím: 2050 Biatorbágy Ady Endre utca 6.

Elektronikus levelezési cím: vevoszolgalat@nutri8.hu

Telefonszám: +36706344004

     2.         A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama

2.1.    Regisztráció az eseményre

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az eseményre történő regisztráláshoz, a következő adatok megadása szükséges:

-név

-e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelő a regisztráció törléséig vagy a törlési kérelem más módon megvalósuló kéréséig kezeli.

2.2.    Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a regisztráló személye a nyereményjátékban való részvétel feltételeit teljesíti, részt vesz a nyereményjátékban, amelynek során az alábbi adatkezelés valósul meg.

Kezelt adatok köre

Valamennyi játékos esetén:

-név

-e-mail cím

Nyertes esetén a fentieken túl:

-telefonszám

-cím

Adatkezelés célja

Valamennyi játékos esetén: a játékos azonosítása, a játékban való részvétel, sorsolás lebonyolítása, értesítés arról, hogy az adott játékos nyert vagy nem nyert.

Nyertes esetén a fenti célokon túl továbbá: a nyeremény kézbesítése, értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció törléséig vagy a törlési kérelem más módon megvalósuló kéréséig. Ennek hiányában, illetve nyertes esetén a nyeremény kézbesítését követő munkanapig.

2.3.    Hírlevél, DM tevékenység

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A regisztráció során az Érintettnek lehetősége van arra, hogy e-mail értesítéseket kapjon az Adatkezelő hasonló eseményeiről, valamint termékakcióiról.

Az adatkezelés célja, a hírlevél adatbázisban a feliratkozó Érintett rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld az Érintett részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Érintett által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy hasonló eseményeiről, a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Kezelt adatok köre

A regisztrációnál megadott név és e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Adatkezelő addig kezeli, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.

     3.         Adatfeldolgozók 

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Az adatok kezelése során Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Regisztrációs felület biztosítása:

 

Google Inc.,

1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View,

CA 94043,

+1 650-253-0000

 

Google Forms (Google Űrlapok)

https://policies.google.com/privacy

 

Esemény online platformja(i):

 

Zoom Video Communications, Inc.

Attention: Data Privacy Officer

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

US: 1-888-799-9666

 

A Zoom-on belüli adatok kezelése tekintetében a Zoom az adatkezelő.

https://zoom.us/privacy

 

Facebook Ireland Ltd.,

4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour,

Dublin 2 Ireland

 

Hírlevélküldés és marketing automatizálási rendszer:

SalesAutopilot Kft.

Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Adószám: 25743500-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 1 490 0172

 

Szerver üzemeltetője:

 

Webshop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzékszám: 09-09-024017

Adószám: 24201243-2-09

E-mail: info@shoprenter.hu

 

 1. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • hozzájárulás visszavonásának joga,
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek az Ön hozzájárulásán alapulnak.

 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:

-      az adatkezelés céljai;

-      az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

-      információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

-      a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-      az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

-      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-      ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

-      az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

 1. Adattovábbítás

Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók e-mail címét továbbítja a Google, valamint a Facebook felé hirdetési célból. Adattovábbítás az EU-n kívül kizárólag Kanadába és az USA-ba történik, melyek olyan tagállamok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. Az Adatkezelő nemzetközi szervezet számára nem továbbít semmilyen adatot.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.04.28. napjától hatályos.

 

Keresés